หมายเหตุ

รายการสั่งซื้อคือ หมายเลข Order ที่ลูกค้าสั่งซื้อสามารถดูได้จาก Email ตัวอย่าง